Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky fyzické osoby Mgr. Tomáš Štambera, IČO 68029659, se sídlem Mošnova 32, Jihlava, 58601 (dále jen Prodávající) zapsaná v živnostenském rejstříku pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.stambera.cz (dále jen VOP).

Poslední aktualizace: 15. 2. 2020

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží na portále www.stambera.cz (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen Zákazník), který si prostřednictvím portálu www.stambera.cz hodlá zakoupit u Prodávajícího zboží a/nebo službu.

1.2 Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží na portálu www.stambera.cz za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není možný.

1.3 V nabídce zboží a/nebo služeb propagovaných na portálu www.stambera.cz mohou být uvedena ujednání, která se odchylují od VOP. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření s Prodávajícím archivována a není zákazníkovi přístupná.

1.5 Prodávající může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající informuje Zákazníky o změně VOP na portálu www.stambera.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

2. Uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem

2.1 Prodávající na portálu www.stambera.cz propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2 Možnost uzavření smlouvy na zboží a/nebo služby Prodávajícího za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na portálu www.stambera.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na portálu www.stambera.cz).

2.3 Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na portálu ww.stambera.cz jsou pro účely uzavírání smlouvy a realizace práv a povinností ze smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Objednávka“.

2.4 Zákazník vůči Prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na portálu www.stambera.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje Prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Objednávku neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Objednávky,

e) se před zahájením užívání portálu www.stambera.cz důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na portálu www.stambera.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

2.5 Pro uzavření smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání Objednávky. Pro závazné vytvoření objednávky je vyžadována souhrnná kupní cena zboží v Objednávce v minimální výši uvedené na internetovém portálu www.stambera.cz a váhový limit na Objednávku do 100 kg, není-li na internetovém portálu www.stambera.cz uvedeno jinak. Ke konečné kupní ceně Objednávky bude Zákazníkovi připočítána cena za dopravu na internetovém portálu www.stambera.cz po zadání adresy a času pro doručení, nedosáhne-li Zákazník na službu „Doprava zdarma“, jejíž podmínky jsou uvedeny na internetovém portálu www.stambera.cz.

2.6 Zákazník bere na vědomí, že cena za zboží prodávaného na váhu (například maso) je uváděna v přibližné výši. Pokud si Zákazník objedná zboží v kg, souhlasí s přiměřenou odchylkou, která vznikne při porcování, v rozmezí max. 20 %. V případě nákupu na kusy si Zákazník objednává pouze počet kusů. Cena za takové položky bude upravena dle konkrétní váhy zboží doručovaného Zákazníkovi v rámci dané Objednávky, s čímž Zákazník souhlasí.

2.7 Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká akceptací Objednávky ze strany Prodávajícího, která je zaslána bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Cena Objednávky bude upravena dle skutečné váhy zboží prodávaného na váhu, které je dodáváno v rámci Objednávky, s čímž Zákazník souhlasí.

2.10 V případě, že Objednávka obsahuje tabákové výrobky, alkoholické nápoje či jiné zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, je Prodávající oprávněn prověřit věk Zákazníka před uzavřením Smlouvy. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Prodávající oprávněn Smlouvu se Zákazníkem neuzavřít.

2.11 Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Prodávajícího předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.12 Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití portálu www.stambera.cz.

2.13 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí zákazník sám.

3. Změna a storno objednávky

3.1 Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na portálu www.stambera.cz, její změna je možná pouze, pokud Prodávající zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné telefonicky nejpozději do 12:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem Prodávajícího pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno k Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2 Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky. V případě storna Objednávky a pokud Prodávající zboží již vyexpedoval, je zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z objednávky, na jehož zaplacení je prodávající oprávněn započíst si odpovídající část z ceny nákupu.

4. Odstoupení od smlouvy a reklamace zboží

Reklamace zboží

4.1 Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout Prodávajícímu na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba, pokud Zákazník nezakoupil přímo zboží označené „PO DATU MIN. SPOTŘEBY“, nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za Prodávajícího předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu). V případě pozdější reklamace zboží se Zákazník spojí s Prodávajícím buď prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailem. Pro posouzení reklamace může Prodávající požadovat po Zákazníkovi prokázání vady, obvykle zasláním fotodokumentace vady zboží.

Odstoupení od smlouvy

4.2 V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za Prodávajícího předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky Prodávajícímu nebo prostřednictvím portálu www.stambera.cz a doručit zboží na své náklady na adresu Mošnova 32, 58601 Jihlava, a je povinen zaplatit prodávajícímu promarněné náklady na doručení zboží.

4.3 V případě platného odstoupení od smlouvy bude již zaplacená cena nákupu nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno podle odst. 4.2. výše) na účet zákazníka. Prodávající je oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Objednávky na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.

4.4 Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.5 V souladu s ustanovením § 1837, písm. e), g) občanského zákoníku odstoupení od smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP zákazník souhlasí, že prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany zákazníka odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady zákazníka poslat zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

5. Cena nákupu a platební podmínky

5.1 Cenu nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží z Objednávky nebo pokud to povaha Objednávky umožňuje, lze při dokončení zaplatit předem kauci bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány. Tato kauce bude následně započtena na cenu Objednávky po jejím předání, případný přeplatek je vrácen Zákazníkovi na platební kartu. Cena nákupu je splatná při předání zboží z Objednávky. Prodávající vydá zákazníkovi daňový doklad.

5.2 Při objednávce zboží na váhu prodávající může zboží dodat s váhovou odchylkou v maximální výši 20%, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v objednávce zákazníka.

5.3 V případě, že zákazník objedná určitý počet kusů zboží (např. kusové ovoce – jablka) namísto váhového množství, prodávající dodá požadovaný počet kusů zboží. Cena zboží pak bude určena podle jeho váhy.

5.4 V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Její výše bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží a adrese doručení. Při opakovaném doručení na přání Zákazníka je prodávající oprávněn požadovat uhrazení ceny za opětovné doručení.

6. Odpovědnost a záruky

6.1 Prodávající odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

6.2 Zákazník souhlasí, že Prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod portálu www.stambera.cz.

6.3 Prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu www.stambera.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do portálu www.stambera.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

6.4 Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu, který Zákazník uvede v objednávce jako kontaktní.

7. Tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogistické zboží

7.1 Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka. Prodávající si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u vybraných výrobků obsahujících alkohol.

7.2 Prodávající si vyhrazuje právo zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící portál www.stambera.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat portál www.stambera.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící portál www.stambera.cz.

8.2 Přístup a užití portálu www.stambera.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný. Zákazník není oprávněn při používání portálu www.stambera.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu www.stambera.cz.

8.3 Portál www.stambera.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Zákazník užívá portál www.stambera.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie uvedené na něm jsou pouze ilustrativní. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu www.stambera.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající portál www.stambera.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na portálu www.stambera.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí prodávajícího, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

8.5 Prodávající se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na portálu www.stambera.cz je nezávadný. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup zákazníka nebo jiné 3. osoby k portálu www.stambera.cz. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává Prodávající, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje zákazník přímo Prodávajícímu.

9.2 Prodávající zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných zákazníků, kteří uzavřou smlouvu.

9.3 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa
  • fyzická adresa doručení zboží
  • telefonní číslo
  • datum narození,
  • základní údaje poskytnuté sítí Facebook,
  • seznam přátel na síti Facebook
  • emailová adresa účtu zákazníka na síti Facebook
  • zájmy zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako osobní údaje).

9.4 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

9.5 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

9.5 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

9.6 V případě, že by se Zákazník domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.7 Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.8 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami prodávajícího a podnikatelů prezentujících na portálu www.stambera.cz své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na tuto adresu. Souhlas zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

10. Doručování

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

10.2 Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem.

10.3 V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím portálu www.stambera.cz nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla prodávajícího. Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

11.2 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví VOP a adresa elektronické pošty je: info@stambera.cz, telefon: 737 508 932.

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@stambera.cz. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.